Наукова діяльність викладачів

 

  Науковий напрям кафедри передбачає проведення комплексу теоретичних і прикладних досліджень, пов`язаних з проблемою інноваційності розвитку вищої педагогічної освіти університету. Важливим у цьому контексті є використання нових методологічних підходів, зокрема міждисциплінарного, застосування якого уможливлює розширення об’єкту, предмету та методів дослідження.

У межах окресленого наукового напряму викладачі кафедри проводять актуальні дослідження основними завданнями яких є:

1. Дослідити ґенезу феномену інноваційності у розвитку вітчизняної та зарубіжної вищої педагогічної освіти.

2. Розкрити сутнісні характеристики міждисциплінарності.

3. Схарактеризувати системоутворювальні компоненти інноваційності розвитку вищої педагогічної освіти університету (системно-методологічний, змістово-процесуальний та локально-технологічний) на основі міждисциплінарності.

4. Розробити діагностичний інструментарій та здійснити діагностику готовності викладачів до впровадження  інновацій у практичну діяльність.

5. Створити прогностичну модель реалізації компонентів інноваційності розвитку вищої педагогічної освіти університету на основі міждисциплінарності.

6.Здійснити апробацію прогностичної моделі реалізації компонентів інноваційності розвитку вищої педагогічної освіти університету на основі міждисциплінарності.

7. Розробити дидактико-методичний супровід реалізації компонентів інноваційності розвитку вищої педагогічної освіти університету на основі міждисциплінарності.

ВИКЛАДАЧІ КАФЕДРИ ВИКОНУЮТЬ ДИСЕРТАЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Докторські дисертації:

Хоружа Л.Л. «Теоретичні засади формування етичної компетентності майбутніх учителів початкових класів»

Тернопільська В.І. «Система виховання соціально-комунікативної культури учнів загальноосвітньої школи у позаурочній діяльності»

Желанова В.В. «Теорія і технологія контекстного навчання майбутніх учителів початкових класів»

Кандидатські дисертації:

Мельниченко О.В. «Політична система Великобританії у 1977-1988рр.»

Козир М.В. «Формування в учнів 5–7 класів умінь доводити в процесі застосування групи дискусійних методів»

Леонтьєва І.В. «Спадщина О. Ф. Лазурського (1874-1917) у вимірі вітчизняної експериментальної педагогіки»

Михалюк А.М. «Формування виконавської культури майбутніх учителів музики засобами українського фортепіанного мистецтва»

Інститут у соціальних мережах