Зміни у структурі Університету

 

 

Рішенням Вченої ради Київського університету імені Бориса Грінченка від 28 червня 2022 року (протокол №6), введеним в дію наказом від 28.06.2022 №298, затверджено зміни у структурі Університету з 01 вересня 2022 року, зокрема реорганізовано Педагогічний інститут шляхом перетворення у


- ФАКУЛЬТЕТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ


Запрошуємо відвідати офіційний сайт новоствореного факультету!

 

Наукова діяльність викладачів

Фото наука

Науковий напрям кафедри передбачає проведення комплексу теоретичних і прикладних досліджень, пов`язаних з вивченням історико-педагогічних та порівняльно-педагогічних засад підготовки майбутніх учителів початкової школи та вихователів ДНЗ у контексті формування їх іншомовної комунікативної компетентності.

У межах наукового напряму кафедри проводяться актуальні дослідження:

 - у галузі теорії та методики полікультурної освіти майбутніх учителів початкової школи та вихователів ДНЗ у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації;

 - теорії та практики формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи;

 - особливостей організації навчання іноземної мови дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку у країнах Європи та США;

 - з актуальних питань впровадження інноваційних технологій у викладання іноземних мов у процесі підготовки майбутніх учителів початкової школи та вихователів ДНЗ;

 - теоретичних засад проблеми формування фахової компетентності майбутнього вчителя початкової школи засобами діалогу культур;

 - проблем розвитку професійних якостей майбутнього вчителя початкової школи в інноваційному освітньому середовищі на засадах компетентнісного, діяльнісного та особистісно зорієнтованого підходів.

Викладачі кафедри виконують дисертаційні дослідження

Котенко О.В. «Система підготовки вчителів до навчання іноземних мов молодших школярів у країнах Європейського Союзу» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 - «теорія і методика професійної освіти».

Головатенко Т.Ю. "Тенденції професійної підготовки вчителів початкової школи в мультилінгвальному середовищі країн Бенілюкс" на здобуття наукового ступеня доктора філософіїзі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки.

  

 

 

 

 

 

Інститут у соціальних мережах