Наукова діяльність викладачів

 

Наукова тема, над якою працює професорсько-викладацький склад кафедри «Нова стратегія професійної підготовки педагога в умовах євроінтеграції».

 

Науковий напрям кафедри передбачає проведення комплексу теоретичних і прикладних досліджень, пов`язаних з вивченням історико-педагогічних та порівняльно-педагогічних засад підготовки майбутніх учителів початкової школи та вихователів ДНЗ у контексті формування їх іншомовної комунікативної компетентності.

 

У межах наукового напряму кафедри проводяться актуальні дослідження:

 - у галузі теорії та методики полікультурної освіти майбутніх учителів початкової школи та вихователів ДНЗ у вищих навчальних закладах IV рівня акредитації;

 - теорії та практики формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи;

 - особливостей організації навчання іноземної мови дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку у країнах Європи та США;

 - з актуальних питань впровадження інноваційних технологій у викладання іноземних мов у процесі підготовки майбутніх учителів початкової школи та вихователів ДНЗ;

 - теоретичних засад проблеми формування фахової компетентності майбутнього вчителя початкової школи засобами діалогу культур;

 - проблем розвитку професійних якостей майбутнього вчителя початкової школи в інноваційному освітньому середовищі на засадах компетентнісного, діяльнісного та особистісно зорієнтованого підходів.

 

Викладачі кафедри виконують дисертаційні дослідження

 

Котенко О.В. «Система підготовки вчителів до навчання іноземних мов молодших школярів у країнах Європейського Союзу» на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 - «теорія і методика професійної освіти».

 

Петрик Л.В. «Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до застосування медіазасобів на уроках іноземних мов» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 - «теорія і методика професійної освіти».

 

Головатенко Т.Ю."Тенденції професійної підготовки вчителів початкової школи в мультилінгвальному середовищі країн Бенілюкс" на здобуття наукового ступеня доктора філософії зі спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки.

 

  

 

 

 

 

 

Інститут у соціальних мережах