ІІІ Міжнародна наукова онлайн-конференція «Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: андрагогічні засади сучасної вищої освіти».

   Screenshot 1    18 листопада 2020 року

    18 листопада 2020 р. в Педагогічному інституті Київського університету імені Бориса Грінченка відбулася ІІІ Міжнародна наукова онлайн-конференція «Педагогіка у міждисциплінарному вимірі: андрагогічні засади сучасної вищої освіти». Захід проведено у рамках реалізації наукової теми кафедри теорії та історії педагогіки Педагогічного інституту «Зміст і технології забезпечення якості неперервної освіти в умовах євроінтеграції».

Учасниками конференції стали науковці з різних університетів та наукових установ України, Республіки Польща, Чеської Республіки, Республіки Кіпр, Канади, Азербайджану зокрема: Сілезького університету в Катовіцах (Республіка Польща); Єзуїтського університету Ігнаціанум у Кракові (Республіка Польща); Університету Острави (Чеська Республіка); Університету Нікосії (Республіка Кіпр); Саскачеванського Університету (Канада); Азербайджанського університету мов (Республіка Азербайджан); Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зя­зюна НАПН України; Інституту проблем виховання НАПН України; Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти»; Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова; Національного університету біо­ресурсів і природокористування України; Національного університету «Львівська політехніка»; Львівського національ­ного університету імені Івана Франка; тощо.

Під час Пленарного засідання було представлено онлайн-доповіді спікерів конференції: Петра Сауха, дійсного члена (академіка) НАПН України, доктора філософ­ських наук, професора на тему «Освіта протягом життя в контексті тектонічних зрушень у бізнессередовищі та нових моделей економічної діяльності»; Еви Огродської-Мазур, професора, доктора хабілітованого в галузі гу­маністичних наук, керівника закладу загальної педагогіки та мето­дології досліджень відділення етнології і наук про освіту Сілезького університету в Катовіцах та Анни Шафранської, професора, доктора хабілітованого в галузі гума­ністичних наук, професора відділення етнології і наук про освіту Сі­лезького університету в Катовіцах (Республіка Польща) на тему «Культурна ідентичність молодих людей, що навчаються: власна життєва ситуація польських студентів та задоволення від неї»; Тамари Сорочан, доктора педагогічних наук, професора, директора Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти» на тему «Трансформація безперервної освіти у відкритому університеті на андрагогічних засадах»; Ольги Баніт, доктора педагогічних наук, старшого наукового співробітника Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зя­зюна НАПН України на тему «Розвиток андрагогічної компетентності педагогічного персоналу у сфері корпоративної освіти»; Наталії Захарчук, кандидата філософських наук (Канада), кандидата педагогічних наук (Україна), дослідниці-докторантки кафедри управ­ління освітою Саскачеванського університету (Канада), членкині Ради з досліджень соціальних і гуманітарних наук (Канада) на тему «Освіта дорослих у контексті студентоцентричного підходу: з досвіду Канади»; Наталії Мачинської, доктора педагогічних наук, доцента, завідувача кафедри початкової та дошкільної освіти Львівського національ­ного університету імені Івана Франка на тему «Чинники формування майстерності педагога в умовах змішаного навчання»; Йозефа Малаха, професора, доктора хабілітованого, завідувача кафе­дри педагогіки і андрагогіки Університету Острави, Мілана Хмури, кандидата педагогічних наук (PhD), доцента кафе­дри педагогіки і андрагогіки Університету Острави, Дани Вічеркової, кандидата педагогічних наук (PhD), доцента кафе­дри педагогіки і андрагогіки Університету Острави, Вероніки Шврічінової, співробітника кафедри технічної та трудо­вої освіти, координатора програми Еразмус Університету Острави (Чеська Республіка) на тему «Студенти середніх технічних шкіл у реальності цифрового навчального середовища».

У ході дискусійної платформи «Андрагогічні засади сучасної освіти» тривали обговорення питання елективності як важливої складової освіти дорослих, андрагогічних засад підготовки гарантів освітніх програм до акредитації; було презентовано міждисциплінарну інтеграцію як чинник забезпечення якості професійної підготовки сучасного педагога (застосування європейських практик в освітньому процесі Київського університету імені Бориса Грінченка).

У перебігу дискусійної платформи «Соціокультурний контекст сучасної андрагогіки» учасники онлайн-конференції обговорили проблеми андрагогічного підхіду до організації освітнього процесу в закладах вищої педагогічної освіти; охарактеризували оптимальні технології дистанційної освіти дорослих в умовах пандемії COVID-19 та технології розвитку критичного мислення у підготовці магістрів педагогічних спеціальностей; визначили місце андрагогіки в системі людинознавства через призму міждисциплінарного підходу й закцентували увагу на особливостях підготовки фахівця з корпоративної освіти до моніторингу освітніх потреб корпорації.

Модератори дискусійних платформ: Людмила Хоружа, завідувач кафедри теорії та історії педагогіки Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор, Галина Васьківська, професор кафедри теорії та історії педагогіки Педагогічного інституту Київ¬ського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор.

Координатори онлайн-конференції: Ольга Котенко, директор Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, доцент; Людмила Хоружа, завідувач кафедри теорії та історії педагогіки Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, доктор педагогічних наук, професор;  Світлана Паламар, заступник директора з наукової роботи Педагогічно¬го інституту Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник; Вікторія Желанова, професор кафедри теорії та історії педагогіки, доктор педагогічних наук, доцент; Інна Лентьєва, доцент кафедри теорії та історії педагогіки, кандидат педагогічних наук; Маргарита Козир, доцент кафедри теорії та історії педагогіки, кандидат педагогічних наук.

 

Інститут у соціальних мережах