Ви тут: Головна Структура Кафедри інституту Кафедра педагогіки та психології Склад кафедри Музика Олена Оксентівна
Контактна інформація

o.muzyka@kubg.edu.ua
бул. І. Шамо, 18/2, к.211

Музика Олена Оксентівна

Доцент кафедри

Науковий ступінь, вчене звання

Кандидат психологічних наук, доцент

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

Психологія: Вікова психологія

Людинознавство: Психологічна антропологія

Психологія

Педагогіка і психологія вищої школи: Психологія

Біографія

Закінчила КДПІ імені М.Горького (1989) та здобула кваліфікацію «викладач-дослідник з педагогіки і психології».

Закінчила аспірантуру Інституту психології ім. Г.С. Костюка та захистила дисертацію «Мотивація творчої активності технічно обдарованих підлітків» (2001).

Отримала атестат доцента кафедри соціальної та практичної психології (2004).

З 1989 р. по 2013 р. працювала в Житомирському державному університеті імені Івана Франка.

3 2013 р. працює на кафедрі психології Київського університету імені Бориса Грінченка.

3 2014 р. працює на кафедрі педагогіки та психології Педагогічного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка.

Професійний і науковий інтерес

Опублікувала 65 наукових та науково-методичних праць, серед яких:

 

Музика, О.О. (2014)  Особливості застосування методики «Профіль латеральної організації мозку» в роботі психолога // Практична психологія та соціальна робота. – (5 (182). С. 72-76.

 

Музика, О.Л. и Музика, О.О. (2013)  Ценностные ориентиры и психологическая поддержка одаренных детей // На злеті думки. Залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької роботи: зб. доповідей та тез науково-практичної конференції. – Житомир: МАН, Житомирське регіональне відділення, 2013. (1). С. 6-11.

 

Музика, О.О. (2012)  Контрсоциальная мотивация в развитии учебных способностей студентов // Актуальні питання психологічного забезпечення навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах [Текст]: матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. (Київ, 25 травня 2012 р.) – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2012. С. 164-166.

 

Музика, О.О. (2011)  Подготовка студентов к работе по предотвращению торговли детьми в Украине // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи» 10-11 листопада 2011 р. – Житомир: Полісся, 2011. С. 183-185.

 

Музика, О.О. (2010)  Особенности ценностной поддержки одаренных подростков, имеющих прогрессивный мотивационный профиль // Матеріали ІІІ міжрегіонального семінару з впровадження у навчальний процес програми ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості «Три кроки». – Житомир, 2010. С. 53-57.

 

Музика, О.О. (2009)  Ценностная поддержка творчески одаренных подростков с контрсоциальной мотивационной тенденцией // Матеріали ІІ міжрегіонального семінару з впровадження програми ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості «Три кроки». – Житомир, 2009 (2). С. 48-55.

 

Музика, О.О. (2007)  Особенности рефлексии способностей технически одаренных подростков // Психолого-педагогічні проблеми розвитку особистості в системі неперервної освіти: Науково-методичний збірник. – Київ-Житомир, ЖОІППО, 2007. – С. 216-221..

 

Музика, О.О. (2006)  Социальный статус и аффилиация в мотивации творческой активности // Теоретико-методичні основи виховання творчої особистості в умовах позашкільних навчальних закладів: Зб. матеріалів наук.-практ. конф. – К.: Грамота, 2006. – Ч.2. – С.116-121..

 

Музика, О.О. (2005)  Мотивация достижения в структуре творческой активности технически одаренных подростков // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. – (№6 (30). С. 234-239.

 

Музика, О.О. (2002)  Факторы активности технически одаренных подростков // Обдарована дитина, 2002. – (№2). С. 44-48.

 

Музика, О.О. (2000)  Влияние социальных ожиданий на развитие технической одаренности в подростковом возрасте // Психологія: Збірник наукових праць. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, Вип.3 (10). С. 206-210.

 

Музика, О.О. (1999)  Теоретические и методологические проблемы исследования мотивации творчества // Вісник Житомир. держ. ун-ту ім. І. Франка, 1999. – (№3). С. 151-155.

 

Музика, О.О. (1998)  Категории активность и деятельность в исследовании мотивации творчества // Вісник Житомирського державного педінституту, 1998. – (№2). С. 24-27.

 

Музика, О.О. (2010)  Особенности работы над профессионально-ориентированным заданием из курса "Общая психология" In: Професійно-орієнтовані завдання з психології: Навчальний посібник / За ред. О.Л. Музики. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2010. – С. 24-51.

 

-        Практикум з психодіагностики / Укладачі О.О.Музика, В.М.Остринська, В.В.Остринський. – Житомир, 1999. – 160 с.

-        Музика О.О. Взаємозв’язок мотивації і здібностей у становленні творчої обдарованості //  Формування психолого-педагогічної стійкості, профілактика стресів, розумових, емоційних та інших перевантажень обдарованих дітей та молоді, виховання у них патріотизму й громадянської позиції у процесі навчання та виховання: навчальний посібник / За ред. С.Д. Максименка, В.Ф. Москаленка. – К.: Купріянова, 2004. – С. 128-133. (з грифом МОН та МОЗ України)

-        Музика О.О. Психологічні основи профорієнтації / Психологія: інструктивно-методичні матеріали. – Ч.І. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2005. – С.280-288.

-        Музика О.О. Психологічні передумови розвитку творчої активності у підлітковому віці // Здібності. Творчість. Обдарованість : колективна монографія / За ред. В.О. Моляко, О.Л. Музики. – Житомир: Вид-во Рута, 2007. – С. 90-118.

-        Музика О.О., Портницька Н.Ф., Тичина І.М. Загальна психологія. Ч. І. (для студентів спеціальності «Практична психологія»). – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – 80 с.

-        Музика О.О., Портницька Н.Ф. Загальна психологія. Модульний курс: модулі 1-5. (Лекції, семінарські заняття, завдання для самостійної роботи). – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – 54 с.

-        Музика О.О. Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу “Загальна психологія” // Професійно-орієнтовані завдання з психології / За ред. О.Л. Музики. Навчальний посібник. – 2-ге вид., перероб.і доп. - Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2010. – С.23-50. (з грифом МОН України

Інше

Стажувалася в Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова (2005);

Інституті соціальної та політичної психології НАПН України (2010);

Державному навчальному закладі з підготовки фахівців у галузі економіки та управління підприємствами м. Вік-ан-Бігор (Франція, 2012).

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Структура Кафедри інституту Кафедра педагогіки та психології Склад кафедри Музика Олена Оксентівна