Ви тут: Головна Структура Кафедри інституту Кафедра педагогіки та психології Склад кафедри Іванюк Ганна Іванівна
Контактна інформація

(044) 295-35-24
h.ivaniuk@kubg.edu.ua
бул. І. Шамо, 18/2, к.211

Іванюк Ганна Іванівна

Завідувач кафедри педагогіки та психології

Науковий ступінь, вчене звання

Доктор педагогічних наук, професор

Обов'язки/Дисципліни, що викладає

 

Біографія

1978 року закінчила Івано-Франківський державний педагогічний інститут імені Василя Стефаника за спеціальністю "Історія"; вчитель історії та суспільствознавства. Стаж педагогічної діяльності на посаді вчителя історії та суспільствознавства, заступника директора з виховної роботи – 14 років (Ясінянська середня школа № 2, смт. Ясіня Рахівського району Закарпатської області).
У 1992 р. захистила кандидатську дисертацію в Українському науково-дослідному інституті педагогіки на тему: «Розвиток творчої активності старшокласників у сфері функціонування громадської думки», за спеціальністю 13.00.01 - теорія та історія педагогіки.
З 1992 р. по 2001 р. працювала на посаді доцента кафедри педагогіки Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ.
2001-2003 рр. працювала завідувачем лабораторії сільської школи Інституту педагогіки АПН України. Із грудня 2003 р. до грудня 2006 р. - навчалася в докторантурі Інституту педагогіки НАПН України.
З 2004 р. і по теперішній час працює в Київському університеті імені Бориса Грінченка. За цей час працювала на посадах: завідувача кафедри теорії та методики дошкільної освіти; 2011 - 2014 рр. - завідувача кафедри педагогіки; з вересня 2014 року - завідувач кафедри педагогіки і психології Педагогічного інституту.
2014 року в спеціалізованій вченій раді Інституту педагогіки НАПН України захистила докторську дисертацію на тему: "Соціально-педагогічні засади розвитку сільської школи в Україні (друга половина 50-х - 90-ті рр. XX ст. )", за спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки.

Професійний і науковий інтерес

Коло наукових інтересів складають актуальні проблеми історії, теорії та практики розвитку освіти та підготовка педагогічних кадрів; особистісно зорієнтована модель професійної підготовки педагогів в освітньому процесі університету; оновлення змісту педагогічних дисциплін в руслі соціокультурних трансформацій.
Іванюк Г.І. є членом спеціалізованої вченої ради К 26.133.01 у Київському університеті імені Бориса Грінченка.
Нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України», Грамотами Міністерства освіти України, Почесними Грамотами Інституту педагогіки, Академії педагогічних наук України та Грамотами Головного управління освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київського університету імені Бориса Грінченка.
Ганна Іванівна Іванюк є автором понад 100 наукових праць, у тому числі – монографії, навчально-методичні посібники, наукові статті у наукових періодичних виданнях України та інших держав, а саме:
- Іванюк Ганна Іванівна (2010) Освітні ідеали людини на златі епох Педагогічний процес: теорія і практика. Педагогіка. Психологія (3). ISSN 2078-1687
- Іванюк Ганна Іванівна (2004) Модель учителя у теоретико-практичній спадщині В. О. Сухомлинського Науковий вісник Миколаївського державного університету. Педагогічні науки. Випуск 8 (8).
- Іванюк Ганна Іванівна (2011) Проблема формування дослідної культури майбутніх магістрів із дошкільної освіти Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки (4).
- Іванюк Ганна Іванівна (2008) Особистісно зорієнтована модель підготовки майбутніх педагогів дошкільної освіти Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди": Науково-теоретичний збірник. (14).
- Іванюк Ганна Іванівна (2013) Идеи новаторской педагогики в деятельности сельской школы Украины (60-е - 90-е гг. XX ст.) Социально-гуманитарный вестник Юга России (7(38)). С. 24-28.ISSN  2077-9240
- Іванюк Ганна Іванівна (2013) Actualization of personal-centered pedagogy of Vasyl Sukhomlnskyi in the context of  development of village school in Ukraine / G. I. Ivanyk // Europische Fachhochschule European Applied Sciences. – 2013. – № 7. – P. 107–109 ISSN 2195-2183.
- Іванюк Ганна Іванівна (2013) The trends of village school development in Ukraine (1973-1991) / G. I. Ivanyk // Europische Fachhochschule European Applied Sciences. – 2013. – № 9, vol. 1. – P. 50–52 ISSN 2195-2183
- Іванюк Ганна Іванівна (2013) Підходи до відбору джерельної бази дослідження соціально-педагогічних засад розвитку сільської школи в Україні (друга половина 50-х - 90-ті рр. XX ст.) Педагогічний дискурс: збірник наукових праць (15). С. 271-279. ISSN 2309-9127
- Іванюк Ганна Іванівна, Венгловська, Олена Анатоліївна (2012) Нормативне забезпечення розвитку дошкільної освіти в Україні (друга половина XX - початок XXI століття) Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (6(24)).
- Іванюк Ганна Іванівна (2008) Матеріально-технічне забезпечення діяльності сільської школи в Україні (1958-2000 роки) Джерела: науково-методичний вісник (3-4).
- Іванюк Ганна Іванівна (2013) Развитие сельской школы Украины в условиях либерализации общественной жизни (1958 - 1964) Научно-практический журнал "Современная наука. Актуальные проблемы теории и практики. (7-8).
- Іванюк Ганна Іванівна (2008) Демографічні, економічні та природні чинники впливу на діяльність і розвиток сільської школи в Україні (Друга половина XX століття) Обрії. Науково-педагогічний журнал (2).
- Іванюк Ганна Іванівна (2010) Формування проективних умінь майбутніх магістрів дошкільної освіти Сучасні тенденції розвитку теорії і практики дошкільної освіти. Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції.
- Іванюк, Ганна Іванівна (2011) Акмеологічні концепти освітнього ідеалу людини в історико-педагогічному вимірі Акмеологія - наука XXI століття: матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції.
- Іванюк, Ганна Іванівна (2010) Формування методологічної компетентності магістрів з дошкільної освіти Професійна адаптація молодого вчителя в умовах змін ціннісної парадигми суспільства: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції.

Інше

Помітили помилку в тексті? Виділіть це слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter

Ви тут: Головна Структура Кафедри інституту Кафедра педагогіки та психології Склад кафедри Іванюк Ганна Іванівна